วช.ร่วมจัดเสวนาดันนวัตกรรม
นำประชารัฐพัฒนาThailand4.0

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรมในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนาThailand4.0”  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่สอง เป็นประธานเปิดการเสวนา และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงกฎหมาย

วลัยรัตน์

และการกำหนดพันธกิจของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิรูป กล่าวรายงานการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่สี่ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภา ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อนวัตกรรม

ประจิน

เสวนา4

You may also like...