คณะวิทย์มธ. ศูนย์ลำปาง
เปิดรับตรงนศ.วิทย์-คอมพ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มธ. ศูนย์ลำปาง รอบที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ที่เน้นศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟแวร์ เพื่อตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ

โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง โทรศัพท์ 095-686-9889 เว็บไซต์www.cs.sci.tu.ac.th และเว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th

ทั้งนี้  เอกสารประกอบการสมัคร

1)       ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย

2)       ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา

3)       ผลการสอบ GAT (รหัส 85) PAT 1 (รหัส 71) PAT 2 (รหัส 72)

4)       ผลคะแนน TU STAR รหัสวิชา STAR 100 ครั้งที่ 1 และ 3-5/59 (โดยเลือกใช้เพียง 1 ครั้ง)

5)       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6)       สำเนาทะเบียนบ้าน

·         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และwww.lampang.tu.ac.th > ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

·         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และwww.lampang.tu.ac.th > ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

 

You may also like...