วช.เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้า
‘กลุ่มข้าว’ รองรับพัฒนาปท.

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว เมื่อเร็ว ๆนี้ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร”  ชี้การแข่งขันในตลาดข้าวโลกสูง ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดคู่แข่ง


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันที่มีสต๊อกข้าวที่สูง ชาวนาขายข้าวได้ราคาถูก ประกอบกับการแข่งขันในตลาดข้าวโลก ทำให้ประเทศไทยสูญเสีย ส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่คู่แข่ง ซึ่งจากการศึกษาจุดอ่อนของข้าวไทยพบว่า มีต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพลดลง ไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางออกของข้าวไทยภายใต้ความท้าทาย Thailand 4.0 ทำให้หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันและยั่งยืนได้ในตลาดโลก

งานวิจัยจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยเฉพาะภาคการเกษตร การที่จะพัฒนาภาคการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าและเกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ตลาดโลกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในขณะนี้ จำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่จะให้เกษตรกรทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด

ตลอดจนการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ หากเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้จากองค์ความรู้ที่มี จะลดภาระของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย วช. และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาเรื่องข้าวด้วยงานวิจัย พร้อมกับจัดสรรงบประมาณการวิจัย โดยมอบหมายให้ สวก.รับผิดชอบในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเรื่องข้าวมาตั้งแต่ปี 2555 จนได้ผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

รวมทั้งมีผลงานที่ภาคเอกชนนำไปขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยทั้งหมดที่รัฐบาลสนับสนุนไปแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการนำผลวิจัยมาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และหวังว่าการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่องข้าวในวันนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนักธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสนใจนำผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ไม่ปล่อยให้ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งอย่างในอดีต


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ประกเชิงวิชาการ และเชิงสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านข้าวในอนาคต โดยมีการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย


นอกจากนี้ ในการสัมมนายังประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเสวนา เรื่อง การวิจัยเพื่อการผลิตข้าวครบวงจร และ การพัฒนาการวิจัยสู่นวัตกรรมการแปรรูปข้าว พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าวอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทั้งในเชิงพาณิชย์

You may also like...