“คลินิกหมอครอบครัว” ได้ผลดี
ลดเวลารอ-ค่าใช้จ่าย-คนไข้รพ.

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลประเมินนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด  พบว่า ได้ผลดี สามารถช่วยลดความจำเป็นและจำนวนคนไข้ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใหญ่ได้ 60% ช่วยลดเวลารอคอยเหลือแค่ 44 นาที ช่วยประหยัดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของประชาชนได้คนละ 1,655 บาท เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วง 10 ปี ในปี 2561 จะเพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวได้ผลดี  สามารถดำเนินการแล้ว 596 ทีม ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 700 คน ดูแลประชากร 6,287,809 คน  เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากการประเมินผลการดำเนินงานในระยะสั้นเห็นผลชัดเจนใน 3เรื่อง ดังนี้        

1.ช่วยลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 มีเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับบริการ ทำให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทางได้ 2.ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที เหลือ 44 นาที 3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาท/คน   ส่วนในระยะยาวหวังผลสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ (Self management) ของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จนเกิดเป็นการสร้างสุขภาพจากภายในตัวเอง ภายในครอบครัวไปสู่การร่วมกันสร้างสุขภาพและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้คนไทยทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลภายในปี 2569

ทั้งนี้  การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในช่วง 10 ปี จะผลิตจากโรงเรียนแพทย์ประมาณ 1,000 คน และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผลิตอีก 5,200 คน ซึ่งระหว่างรอการผลิตได้มีการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

นอกจากนี้ ในปี  2561 ได้เพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง คาดว่าสามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มอีกเกือบเท่าตัว จากปีละ 270 คน เป็น 500 คน เพื่อให้มีแพทย์ในคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้นตามแผนที่วางไว้  

You may also like...