ชู “ชุมชนย่านเก่าวังกรด CIV พิจิตร
แหล่งเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมใหม่

 

กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ “ชุมชนย่านเก่าวังกรด” หมู่บ้าน CIV แห่งใหม่ จังหวัดพิจิตร ชูจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ ชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี วัฒนธรรมชาวไทย เชื้อสายจีน อดีตเมืองท่า เสน่ห์อาหารท้องถิ่น ขณะเดียวกันได้เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนสร้างฐานตลาดออนไลน์ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย-เทศ หนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) หรือ“หมู่บ้าน CIV”ในชุมชนย่านเก่าวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ

โดยชุมชนดังกล่าวเป็น 1 ในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็น 1 ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV ซึ่งมีความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการค้าขายทางเรือผ่านแม่น้ำน่านและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีอายุมากว่า 100 ปี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งชุมชนบ้านวังกรดยังคงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้านวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนแบบดั้งเดิมและประวัติศาสตร์อันยาวนานและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนให้กับคนต่างพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชน อาทิ สถานีรถไฟที่ยังคงรูปแบบการตอกบัตรรถไฟแบบโบราณ บ้านแถวเรือนไม้ 2 ชั้น ยังคงสมบูรณ์ที่สุด มีประเพณีการแข่งเรือที่มีตำนานอันลือชื่อ “เรือศรทอง 30 ล้าน”

ทั้งนี้ยังมีบ้านหลวงประเทืองคดี ซึ่งอดีตเคยเป็นที่พักของหลวงประเทืองคดี ผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนชาวบ้านในการสร้างตลาด และมีบทบาท ต่อความเจริญของชุมชนวังกรด โดยตัวอาคารเป็นทรงตึกที่มีความทันสมัยหลังแรกของตลาดวังกรดในขณะนั้น ปัจจุบันบริเวณบ้านแวดล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ ซึ่งทายาทของหลวงประเทืองคดีได้มอบให้ทางเทศบาลตำบลวังกรดจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และเรื่องราวของชุมชนตั้งแต่ครั้งอดีต รวมถึงนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดอีกแห่งหนึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชนที่มีอยู่เดิม อาทิ ชาใบจิก ข้าวเกรียบว่าว สาคูไส้หมูสูตรโบราณกว่า 100 ปี และเคยนำไปถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จ จ.พิษณุโลกเมื่อไม่นานมานี้ สบู่สมุนไพร ผ้ามัดย้อม เป็นต้น

โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนย่านเก่าวังกรด เพื่อเป็นหมูบ้าน CIV ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงจุดเด่นอันเป็นอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสและซึมซับไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้อย่างเพลิดเพลินตลอดเส้นทางแล้ว ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ไหว้พระวัดวังกลมชมเรือศรทอง และเยี่ยมชมบ้านหลวงประเทืองคดีเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นต้น

ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนย่านเก่าวังกรด กสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ของชุมชนในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนการนำโครงการพี่ช่วยน้อง หรือ Big Brother เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีอบแห้งประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์ปลาเกลือแดดเดียว และ ชาใบจิก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนในชุมชนสร้างฐานตลาดออนไลน์เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคตลอดจนดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายของชุมชนย่านเก่าอีกด้วย โดยชุมชนดังกล่าวมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างจุดขายได้ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ ชาใบจิก ผ้ามัดย้อม สบู่สมุนไพร หมูสะเต๊ะ ปลาเกลือแดดเดียวและผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ (หมวก,กระเป๋า) ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้

“ชุมชนนี้ถือเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความตื่นตัวและมีความเข้มแข็งมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอยู่แล้ว พร้อมถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนสู่คนภายนอกได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เสน่ห์ของชุมชน ส่งผลให้จังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV” นายสมชายกล่าว

สำหรับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน CIV ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ รวม 160 ชุมชน 76 จังหวัด โดยเน้นเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

ด้าน นางกมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนย่านเก่าวังกรด กล่าวว่าการได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ CIV นั้น ถือเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 15 รายการของชุมชน ที่ได้รับมาตรฐานแล้ว รวมทั้งยังช่วยสร้างรายได้จากการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าสู่แผนการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน CIV ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

You may also like...