เริ่มแล้วงาน ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี นำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พร้อมกิจกรรมอบรมวิชาอาชีพของแผ่นดินกว่า 20 หลักสูตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน “วันที่ 11 ตุลาคม 2562” ในครั้งนี้มีความสําคัญ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน พลังงาน การสาธารณสุข การศึกษา การสาธารณูปโภค รวมถึงการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้  ท่านทรงพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางพระราชดําริแก่ปวงชนชาวไทย ให้นํามายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย

ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนําแนวทางพระราชดําริและพระราชปณิธาน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อประชาชนไปสู่เป้าหมายที่ว่า “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”  โดยมีแนวทางการพัฒนา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นต้น

 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ  ผอ.สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่างไรก็ดีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพัน ประกอบกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีเกษตรกรรม ที่เอื้ออํานวยต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดํารงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรและสังคมไทย ดังนั้น ทุกภาคส่วนของไทยจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทําเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารสําหรับการบริโภคของประชาชน โดยน้อมนําศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดําริในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ำป่าไม้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมด้านนวัตกรรมการเกษตร และการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานโครงการ Smart famer ส่งเสริมให้เกษตรกร ยุคใหม่ เน้นการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทางการเกษตร ปลูกฝังการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการจัดการด้านข้อมูล Big Data เชื่อมโยง กว่า 30 หน่วยงานทั่วประเทศ

ด้านนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยถึงรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ว่า  “…เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า
เพราะเราเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป…”

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น.

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เชิญรับชมคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อพร้อมกับฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง จากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และวง VRU Bigband บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อพร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรท่ามกลางความมืดให้สว่างไสวไปด้วยแสงเทียนพิสุทธิ์แห่งความภักดีที่หล่อหลอมรวมใจของทุกคนเป็นหนึ่งเดียว

นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน 7

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรล้วนเกิดจากความสนพระราชหฤทัยและทรงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ได้แก่ด้านถ่ายภาพ ด้านนักประดิษฐ์ ด้านการสื่อสารด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านการเกษตรนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานอย่างรอบด้านอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาประเทศชาติ บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนับ 70 ปี แห่งการครองราชย์

เรียนรู้นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ”

จากบุคคลผู้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับตนเองและอาชีพ จนก่อเกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัด สพฐ. จาก 5 จังหวัดเพื่อจุดประกายความคิดส่งต่อแรงบันดาลใจจากผู้น้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง

วิชาของพ่อ วิชาของแผ่นดิน

การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 20 หลักสูตร โดยปราชญ์เกษตรผู้มากด้วยประสบการณ์ส่งต่อแรงบันดาลใจบอกเล่าประสบการณ์ผ่าน“วิชาของแผ่นดิน”การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อาทิ หลักสูตรเกษตรมั่นคง โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จากสวนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ ,หลักสูตรทำเกษตรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ยวง เขียวนิล ,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรทำน้อยได้มาก โดยอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ,หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ ด้วยใจพอเพียง โดยอาจารย์ปา ไชยปัญหา ,หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขาดทุนคือกำไร โดยอาจารย์เสถียร ใจคำ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ,หลักสูตรรู้ดิน รู้น้ำ ก่อนทำเกษตร โดยอาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ,หลักสูตรเกษตรศิลปิน โดยอาจารย์วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือเชษฐ์ สไมล์ปัฟฟาโล่ และอีกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้

พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษแรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์  “บันทึก…ไว้ในใจนิรันดร์” และ “ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171,094-649- 2333

คลิกดูรายละเอียดได้ที่www.wisdomking.or.th

facebook/InstagramID:wisdomkingfan

และ@Line ID: @wisdomkingfan

 

 

You may also like...