สมศ. ชวนฟังข้อมูลการประเมินภายนอกรอบ 4 นำข้อมูลพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5

สำนักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(2559–2563) ซึ่งในปี 2563 เป็นปีสุดท้ายของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยการประชุมจะมีการรับฟังความเห็นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5

สำหรับกำหนดการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับภูมิภาคนั้น ขณะนี้ได้ทำการรับฟังความเห็นไปแล้วในภาคเหนือและภาคกลาง โดยสมศ.จะทำการประชุมรับฟังความเห็นความเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าให้ครบทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งจะเปิดรับฟังความเห็นในเขตพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากผู้ที่ได้รับแบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นจาก สมศ. สามารถทำการสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อส่งแบบลงทะเบียนกับมายังเจ้าหน้าที่ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 ต่อ 154-155 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

You may also like...