กอ.รมน.ร่วมกับวช. นำนวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 269 ชุมชนทั่วประเทศ

You may also like...