มุมเกษตร…สหกรณ์สบปราบหนุนปลูกผักปลอดสาร เสริมรายได้เกษตรกรหลังฤดูทำนา

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด “ปลื้ม” ที่ทางสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สนับสนุนการปลูกผักปลอดสาร เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหลังจากฤดูทำนา ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเสริมความมั่นใจให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารด้วยการเปิดเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก พร้อมให้ราคาที่เป็นธรรม เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงแก่ธุรกิจในชุมชน

You may also like...