CPFร่วมกระทรวงเกษตรฯ​ พนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ บริการอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน จากรถ CPF Food Truck โครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ…สู่ชุมชน” ณ​ ชุมชนวัดวิมุตยาราม

You may also like...