ชู​ “เศรษฐกิจพอเพียง” ทางออกของคนทุกระดับ​สู่ชีวิตสมดุล​ รับมือวิกฤต

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในการอภิปราย เรื่อง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับความท้าทายทางสังคม” โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมอภิปราย และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นภัยร้ายต่อสังคมอย่างยิ่ง ทำให้ทุกกิจกรรมหยุดชะงักลง ทุกประเทศ/ทุกคน ต้องช่วยตนเองเพื่อความอยู่รอดในแนวทางที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นทางออกในการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของคนทุกระดับ เพื่อให้เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน “สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

You may also like...