วว. ร่วมแสดงความยินดี “ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” ได้รับโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งรมต. อว.

Print Friendly, PDF & Email

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร วว.  มอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากโครงการ Thai Cosmetopoeia ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี

You may also like...