กรมปศุสัตว์จับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชนจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

You may also like...