สสส. เผยดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพิ่มทุกด้าน ดัชนีความเข้มแข็ง อยู่ในขั้นเข้มแข็งมาก

You may also like...