นศ. สถาบันพระปกเกล้า หนุน “ไผ่” พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ชุมชน จ.เชียงราย

ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนัก บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เผยว่า ตนและเพื่อนในนามกลุ่มเหยี่ยว ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน เกี่ยวกับการแปรรูปไผ่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking โดยความร่วมมือกับมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ซึ่งดำเนินโครงการโดยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ จนประสบความสำเร็จเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองได้มากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์์

You may also like...