“นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์” มอบเงินบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

You may also like...