น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์มีองค์ความรู้ภาษาบาลีแตกฉาน

You may also like...