ปั้นเยาวชนคนอาชีวะ ด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) ป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง

iiot-hackaton

เมื่อวันที่​2 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) ให้กับบุคลากรอาชีวศึกษาในเขต EEC

อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนระดับ ปวส. และครูผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสร้างหลักสูตร IIoT ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ที่เข้าร่วมโครงการ 16 สถาบัน ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าภายใน 3 ปีจะมี ผู้ผ่านการฝึกฝนแบบเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 300 คน มีโรงงานและผู้ประกอบการ System Integrator ในเขตพื้นที่ EEC สนใจร่วมรับนักศึกษาในโครงการเข้าฝึกงานไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

You may also like...