มุมเกษตร..วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” สนง.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี แก้ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช พื้นที่ 5 อำเภอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  ดร.ตันติมา  กำลัง  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ในฐานะผู้แทน วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” รูปแบบหัวเชื้อสด 1,500 ถุง  หัวเชื้อเหลว  200 ลิตร  จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ไตรโคเดอร์มา  บิววาเรีย  เมตาไรเซียม และแบคทีเรีย BS  ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม   ไม่มีสารพิษตกค้าง  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าสารเคมี  ให้แก่  นายธงชัย  จันทร์จู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  อ้อย   และพืชผัก  ในพื้นที่  5  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  อำเภอไทรโยค  อำเภอพนมทวน  อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์  ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2564  ณ  วว. เทคโนธานี คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี

You may also like...