ทีมนศ.จากม.แม่โจ้ แชมป์ประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ปิดฉากลงแล้วสำหรับโครงการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ณ สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี ที่เป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปวัฒนธรรม ผ่านเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าของวัฒนธรรมในชุมชน เป็นเรื่องราวที่มีพลังผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เนคเทค-สวทช. พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่น ผ่านเครือข่ายพันธมิตร เน้นสร้างคนรุ่นใหม่และนักเล่าเรื่องในท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า  “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม  หรือ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรม  เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย  ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ  โดยข้อมูลวัฒนธรรมที่จัดเก็บต้องสนับสนุนบริการข้อมูลในลักษณะโครงสร้างแบบเปิด  “Open Data”  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  และความคิดสร้างสรรค์  เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์  หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นต้น  ซึ่งมีศักยภาพในสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ  ด้วยการกระจายแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองรอง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัล สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการ ที่ดำเนินการด้วยชุมชนท้องถิ่น เน้นความโดดเด่นของอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ เนคเทค-สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ เพื่อช่วยชุมชนพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าและบริการ ผ่านของขวัญ ของฝากที่สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์”

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทคสวทช. ในนามตัวแทนคณะจัดการแข่งขันประกวด เรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ สะท้อนความรู้สึกที่มี ผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นที่ มีหน่วยงานดังต่อไปนี้  1. การรถไฟแห่งประเทศไทย  2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  3.ททท. สำนักงานลพบุรี 4.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี   5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี 7.อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 9. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 10.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม  11.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  12. สมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรี จึงเป็นความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วที่สนับสนุนให้กิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี”

นายประทีป อ่อนสลุง ผู้นำชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย และย้ำถึงการนำผลงานไปต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนว่า  “ผลที่ได้จากโครงการนี้ ได้สร้างประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ส่งคุณค่าของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เพจชุมชน เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มของชุมชน ส่วนในมุมมองของนวัตกรรม กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมในพื้นที่ให้ใช้เครื่องมือนวนุรักษ์ เป็นโอกาสของชุมชนที่ทำให้ชุมชนได้พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งประกอบเรื่องเล่า ฯ รวมถึงความสำคัญของการสร้างคลังข้อมูลวัฒนธรรมชุมชนในด้านต่างๆ ของชุมชนโคกสลุงเป็นพื้นที่จัดเก็บที่ครอบคลุมทั้งด้านประเภท เนื้อหา รูปแบบ และการเผยแพร่ผ่านโลกดิจิทัล นอกจากความน่าสนใจข้างต้น ความมีเสน่ห์ของชุมชนไทยเบิ้งยังเป็นอีกสิ่งที่คนที่ได้สัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เรียบง่าย ในวิถีของคนไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่ของชุมชนไทยเบิ้ง มีการเดินทางที่สะดวก และสามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ ซึ่งทำให้สามารถผลักดันเป็นหนึ่งในสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี”

รางวัลชนะเลิศผลการประกวดโครงการ NAVANURAK Story Creator Challenge 2020 ได้รับเงิน

รางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ ณ โคกสลุง”(https://bit.ly/3nAoksD) โดยทีม “BLACK LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวเมธินี ศรีบุญเรือง นายต้นตะวัน สุวรรณศรี นายอาทิตย์ กันธิมา และนายภัทร์นิธิ กาใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” (https://bit.ly/2R2S2dH) โดยทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายวิวัตณ์ เสาสุข นายนัฐภัทร เทศทนง นางสาวสุภานัน โตสกุล นางสาวสุภนิดา โตสกุล และนางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “บันทึก การเดินทาง ความทรงจำ (Travel memories)” (https://bit.ly/3vrfzUp) โดยทีม “WONDER” จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายอัฐฤทธิ์ วงค์ชัย นายสุตาภัทร กันผง และนายศุภวิชญ์ เอี่ยมกอง

รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

·       ผลงาน “หัตถกรรมไทยเบิ้ง” (https://bit.ly/3t2KbdB) ทีม “Digital Local” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวพรนภา มูระคา นางสาวสุพรรษา แตงอ่อน นางสาวธัญญาพร แก้วคงบุญ นางสาวเกวลิน ปรีเปรม และนางสาวญาตาวี เอี่ยมศิริ

·     ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” (https://bit.ly/3ufuxg0)  ทีม “Victory” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายพีรดนย์ ศรีทองดี นายพงศ์พนิช พีชะพัฒน์ นางสาวณภัสสร วงค์สูงเนิน และนางสาวนฤมล เกตุชีพ

·     ผลงาน “เสน่ห์สีกก” (https://bit.ly/2R9XJXq) ทีม “ARCH TRAVEL” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายเอกรินทร์ กุ้ยวงตาล นางสาวบุษบา คำอยู่ นายพีรพัฒน์ สุโพธิ์ และนางสาวณิชากร ทับทิมเขียว

รางวัลพิเศษ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

·     ผลงาน “เส้นทางสู่โคกสลุง” (https://bit.ly/3aOzeGa) ทีม “Charlotte” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวสิริลักษณ์ ยะพิมสิน นางสาวสวภัทร กันฮก นายธนดล สมจิตต์ และนางสาวขวัญวิจิตร เปิงขุนทด

·     ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” (https://bit.ly/3tb7lyx)  ทีม “ขบวน 921” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วุ้นกิ้ม นางสาว ปาณิสรา สิงห์ดวง และ นายราชันย์ ลาคูบอน

รางวัล Popular Vote 1,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” (https://bit.ly/2R2S2dH)  ทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายวิวัตณ์ เสาสุข นายนัฐภัทร เทศทนง นางสาวสุภานัน โตสกุล นางสาวสุภนิดา โตสกุล และนางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ

          ผู้สนใจสามารถติดตามชมผลงานของผู้ชนะการประกวดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ www.facebook.com/navanurak/

You may also like...