วิจัยเพื่อคนไทย…วช.หนุนวิจัยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

เป็นเวลากว่าหลายปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่นับว่าได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคเหนือ

เรื่องดังกล่าวรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นให้เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ผ่านทุกหน่วยงานและบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในขับเคลื่อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 จนทำให้หลายปีที่ผ่านมาได้เกิดผลงานงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นจำนวนมาก ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#ฝุ่นpm25

#งานวิจัยวช

You may also like...