วิจัยเพื่อคนไทย…อว.-วช.ระดมวิจัย-นวัตกรรมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกในเดือนมกราคมปี 2563 หลังการค้นพบรัฐบาลได้ยกระดับการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มีการระดมสมอง ทั้งจากนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายใต้องค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือกับวิฤตโควิด-19ที่เกิดขึ้น

เช่นเดียวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งการร่วมรายงานสถานการณ์ โควิด-19 และระดมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ จนทำให้ปี 2563 ได้เกิดเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรับมือกับโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งหมด สามารถช่วยป้องกันทั้งการติดเชื้อ ลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางวงการแพทย์ ลดการสูญเสีย รวมไปถึงลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศบางประเภทได้เป็นอย่างดี

#โรงพยาบาลสนาม

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

You may also like...