อว./วช.เชิญร่วมลงทะเบียนติดตามการแถลงข่าว-เสวนาออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ ​วิจัยและนวัตกรรม​(อว.)​ขอเชิญร่วมลงทะเบียนติมตามการแถลงข่าวและการเสวนาออนไลน์​ ดังนี้

🗓 การแถลงการดำเนินงานและความร่วมมือ “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

📍การเสวนา เรื่อง “เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และการเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

📍การแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”
โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

📍แถลงนโยบายและผลงาน อว. วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

📍วีดีทัศน์ ระบบติดตาม-ตรวจสอบ-ย้อนกลับ “โซ่ความเย็น” วัคซีนโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจ

📍แถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา”

📍พิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม”

📍การเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ประเด็นศึกษา Covid-19”

📍การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อันเนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์

https://covid-19research.nrct.go.th/index.php/

You may also like...