วช. หนุนนักวิจัย ม.นครพนม ถ่ายทอดนวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันหมักยีสต์ และผลิตปลายข้าวเทียม” ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

You may also like...