มทร.ธัญบุรี​ รับสมัครไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา เข้าศึกษาป.ตรีโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ
ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมทร.ธัญบุรี


***ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
***ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ
สูงกว่า
***ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา

***เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร
***เรียน
***เทียบโอน
***อบรม
***Reskill Upskill Newskill ได้ใบประกาศนียบัตร
***สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) เพื่อรับปริญญา


***สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690
หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564


***ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view


***ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php

You may also like...