สภากาชาดไทย แจ้งผวจ.เตรียมให้จองวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง-กลุ่มอื่น ๆ

You may also like...