อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ยอด ณ วันที่ 6 กันยายน 35,912,894 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 35,912,894 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,484 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 277.25 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 92.9%”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,484 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 374 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 176 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 277.25 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77%ของประชา กร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 105.62 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 35,912,894 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 56.96%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,484 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 35,912,894 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 25,234,259 โดส (38.1% ของประชากร)
  -เข็มสอง 10,074,612 โดส (15.2% ของประชากร)
  -เข็มสาม 604,023 โดส (0.9% ของประชากร)
 2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 6 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 35,912,894 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 325,218 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 708,345 โดส/วัน
 3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 11,809,505 โดส
 • เข็มที่ 2 3,483,139 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 9,971,895 โดส
 • เข็มที่ 2 5,235,369 โดส
 • เข็มที่ 3 212,339 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 3,070,608 โดส
 • เข็มที่ 2 1,260,228 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 382,251 โดส
 • เข็มที่ 2 95,876 โดส
 • เข็มที่ 3 391,684 โดส
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.9% เข็มที่2 112.3% เข็มที่3 84.8%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 56.8% เข็มที่2 39.6% เข็มที่3 0%
 • อสม เข็มที่1 66.4% เข็มที่2 39.3% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 46.3% เข็มที่1 15% เข็มที่3 0%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 50.2% เข็มที่2 19.5% เข็มที่3 0%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 48.1% เข็มที่2 14.5% เข็มที่3 0%
 • หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 9.7% เข็มที่2 1.4% เข็มที่3 0%
  รวม เข็มที่1 50.5% เข็มที่2 20.1% เข็มที่3 1.2%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 71.4% เข็มที่2 23.7% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 92.9% เข็มที่2 30.4% เข็มที่3 1.8%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 54.1% เข็มที่2 15.9% เข็มที่3 0.6%
 • นนทบุรี เข็มที่1 54.3% เข็มที่2 15.7% เข็มที่3 0.5%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 48.3% เข็มที่2 22.3% เข็มที่3 0.6%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 45.6% เข็มที่2 19% เข็มที่3 0.8%
 • นครปฐม เข็มที่1 33.7% เข็มที่2 9.8% เข็มที่3 0.7%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 25.6% เข็มที่2 11.5% เข็มที่3 0.7%

 • ชลบุรี เข็มที่1 40.3% เข็มที่2 10.6% เข็มที่3 0.5%
 • พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 16.2% เข็มที่3 0.6%
 • สงขลา เข็มที่1 33.6% เข็มที่2 13.5% เข็มที่3 1.2%
 • ยะลา เข็มที่1 47% เข็มที่2 18.1% เข็มที่3 1%
 • ปัตตานี เข็มที่1 37.7% เข็มที่2 14.3% เข็มที่3 0.7%
 • ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 27.7% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.5%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 277,252,956 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 105,627,444 โดส (24.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 3. มาเลเซีย จำนวน 36,431,562 โดส (62.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 4. ไทย จำนวน 35,912,894 โดส (38.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 5. ฟิลิปปินส์ จำนวน 35,838,964 โดส (18.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 6. เวียดนาม จำนวน 21,445,181 โดส (18.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 7. กัมพูชา จำนวน 20,835,964 โดส (66.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 8. สิงคโปร์ จำนวน 8,901,796 โดส (77%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 9. พม่า จำนวน 7,530,597 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. ลาว จำนวน 4,382,959 โดส (34.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 11. บรูไน จำนวน 345,595 โดส (53.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.99%
 3. อเมริกาเหนือ 10.35%
 4. ยุโรป 12.34%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.89%
 6. แอฟริกา 1.96%
 7. โอเชียเนีย 0.47%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 2,100.39 ล้านโดส (75% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. อินเดีย จำนวน 687.40 ล้านโดส (25.1%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 374.49 ล้านโดส (58.5%)
 12. บราซิล จำนวน 200.71 ล้านโดส (48.8%)
 13. ญี่ปุ่น จำนวน 133.06 ล้านโดส (52.7%)
 14. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 15. มัลดีฟส์ (92.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 16. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (85.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 17. บาห์เรน (84.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 18. อุรุกวัย (81.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 19. กาตาร์ (80.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 20. อิสราเอล (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 21. สิงคโปร์ (77%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
 22. ชิลี (77%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 23. จีน (75%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
 24. เดนมาร์ก (74.7%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...