สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผน ววน. 66-70 สกสว. เร่งเดินหน้าพัฒนาแผนเสนอครม.

You may also like...