วช. หนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับการเลี้ยงแพะภาคอีสานสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกร-เศรษฐกิจฐานราก

You may also like...