ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) รวมศูนย์ข้อมูลสู่ระบบบริหารทุนวิจัยโปร่งใส ลดขั้นตอน-ลดวิจัยซ้ำซ้อน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) วช.รวมศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สู่ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยโปร่งใส ลดขั้นตอน-ลดวิจัยซ้ำซ้อน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยงานดูแลงบประมาณวิจัยของประเทศคว้า2รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย 1ใน 2 รางวัลนั้น ได้แก่ รางวัลการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จากการที่วช.ได้ต่อยอดยกระดับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) สู่การให้บริการฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ของประเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลกลางที่เรียกว่า “ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)” เป็นกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลแผนงานและงบประมาณด้านววน. ซึ่งNRIIS จะรวมศูนย์ข้อมูลการวิจัย นักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดเดียว

นายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดเผยว่า NRIIS เป็นระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูลงานวิจัยของวช.ที่ดำเนินมานับ10ปี ร่วมกับข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริหารทุนวิจัยมาเป็นNRIISในปี2557 โดยใช้ในการบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศในภาพรวม ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ มีทั้งหน่วยงานด้านนโยบายสามารถนำไปใช้ได้ในการพิจารณาทุน รวมถึงหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU: Program Management Unit) ได้ใช้ระบบนี้ทั้งหมด และนักวิจัยในการเข้าถึงหน่วยงานผู้ให้ทุนและพิจารณาโจทย์หรือหัวข้อวิจัย

หลังจากนั้นข้อมูลที่เกิดจากการบริหารจัดการทุนทั้งหมดจะรวมอยู่ในฐานข้อมูลนี้ ทั้งที่เกี่ยวกับตัวนักวิจัย สังกัด ความเชี่ยวชาญ โครงการวิจัย และงบประมาณ และจัดเก็บไว้ในส่วนกลาง เพื่อนำไปให้บริการในส่วนของระบบสืบค้นข้อมูลหรือระบบบริการ (http://www.tnrr.in.th) ที่นักวิจัยและประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ แต่อีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นระบบการบริหารจัดการมีผู้บริหารและนักวิจัยเข้าใช้ตามลำดับชั้นความลับ(https://nriis.go.th/)

ทั้งนี้การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เดียวจะช่วยลดการวิจัยซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนในการขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูลให้เห็นหมดจะช่วยลดการทุจริต ทำให้ระบบบริหารทุนวิจัย การใช้ทุนวิจัยเป็นไปอย่างโปร่งใสได้ โดยปัจจุบันมีนักวิจัยในระบบNRIIS ประมาณ 150,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและมีการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านววน.ของประเทศในภาพรวมทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท

อนึ่งในเวทีเสวนา เรื่อง “ระบบ NRIIS กับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นักวิชาการ นักวิจัย เห็นพ้องว่าระบบ NRIIS รวมข้อมูลการวิจัยของประเทศไว้ที่เดียวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยประเทศ ลดความซ้ำซ้อนและล่าช้า หน่วยงานด้านนโยบายสามารถนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบาย แต่ยังต้องทำต่อให้สมบูรณ์

You may also like...