6 ธ.ค.64 ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วกว่า 95 ล้านโดส ทั่วโลก 8,186 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว  95,437,744 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,186 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 687.4  ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (117.6%)


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,186 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 462 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 197 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 687.4 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 241.9 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  95,437,744 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.74%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,095 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  95,437,744 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 49,223,323 โดส (74,4% ของประชากร)
  -เข็มสอง 42,473,758 โดส (64.2% ของประชากร)
  -เข็มสาม 3,740,663 โดส (5.7% ของประชากร)
 2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-6 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 95,437,744 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 186,386 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 439,618 โดส/วัน
 3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 22,684,695 โดส
 • เข็มที่ 2 3,561,064โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • เข็มที่ 1 13,058,369 โดส
 • เข็มที่ 2 27,057,711 โดส
 • เข็มที่ 3 2,548,273 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • เข็มที่ 1 7,335,777 โดส
 • เข็มที่ 2 6,850,475 โดส
 • เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • เข็มที่ 1 5,811,665 โดส
 • เข็มที่ 2 4,914,877 โดส
 • เข็มที่ 3 930,559 โดส

วัคซีน Moderna

 • เข็มที่ 1 332,317 โดส
 • เข็มที่ 2 89,631 โดส
 • เข็มที่ 3 261,831โดส
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.6% เข็มที่2 119.3% เข็มที่3 94.4%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่3 64.4% เข็มที่2 61.7% เข็มที่3 20.3%
 • อสม เข็มที่1 78.3% เข็มที่2 74.2% เข็มที่3 16.7%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 75.6% เข็มที่2 68% เข็มที่3 4.3%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 65.8% เข็มที่2 55.3% เข็มที่3 4.5%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 72% เข็มที่2 63.2% เข็มที่3 1.3%
 • หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 19.4% เข็มที่2 15.5% เข็มที่3 0.3%
 • นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 64.3% เข็มที่3 0%
  รวม เข็มที่1 68.3% เข็มที่2 59% เข็มที่3 5.2%
 1. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
 2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 117.6% เข็มที่2 103.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 83% เข็มที่2 73.5%
 3. ชลบุรี เข็มที่1 90.3% เข็มที่2 82.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 73.9%
 4. ภูเก็ต เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 83.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74% เข็มที่2 71.3%
 5. เชียงใหม่ เข็มที่1 84.4% เข็มที่2 68% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 90.8% เข็มที่2 73.4%
 6. สมุทรปราการ เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 68.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 95.1% เข็มที่2 86.6%
 7. ระนอง เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 68.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 72.1%
 8. ระยอง เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 64.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 72.5%
 9. พังงา เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 69.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 63.3%
 10. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 59.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 73.3%
 11. กระบี่ เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 63.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 73.6%
 12. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 61.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 66.2%
 13. เพชรบุรี เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 59.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.2% เข็มที่2 62.1%
 14. ตราด เข็มที่1 64.9% เข็มที่2 59.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.1% เข็มที่2 63.9%
 15. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 52.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 68.6%
 16. เลย เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 49.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 64.8%
 17. อุดรธานี เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 49.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82% เข็มที่2 73.8%
 18. หนองคาย เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 47.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 63.8%
  รวม เข็มที่1 88.3% เข็มที่2 77.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 72.5%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 687,480,728 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 241,926,512 (51.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 3. เวียดนาม จำนวน 127,353,020 โดส (75.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm  
 4. ไทย จำนวน  95,437,744 โดส (74.4%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 5. ฟิลิปปินส์ จำนวน 91,777,433 โดส (47.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca 
 6. มาเลเซีย จำนวน 54,091,375 โดส (79.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
 7. กัมพูชา จำนวน 30,054,663 โดส (83.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 8. พม่า จำนวน 28,707,770 โดส (30.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
  9.  ลาว จำนวน 7,292,802 โดส (55.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 756,080 โดส (91.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง ยุโร7%
 3. ยุโรป 10.37%
 4. อเมริกาเหนือ 9.14%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.37%
 6. แอฟริกา 3.04%
 7. โอเชียเนีย 0.61%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 2,543.42 ล้านโดส (181.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
 10. อินเดีย จำนวน 1,279.60 ล้านโดส (93.6%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 462.26 ล้านโดส (139.2%)
 12. บราซิล จำนวน 314.45 ล้านโดส (149.6%)
 13. อินโดนีเซีย  จำนวน 241.52 ล้านโดส (87.7%)
 14. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 15. คิวบา (252.3%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
 16. ชิลี (217%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
 17. มัลดีฟส์ (207.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 18. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (203.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 19. บาห์เรน (200.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 20. อุรุกวัย (194%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac) 
 21. จีน (181.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)   
 22. อิสราเอล (179.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)
 23. กาตาร์ (179.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)
 24. กัมพูชา (177.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...