มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช., GISTDA มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

You may also like...