“วิทัย” ผอ.แบงก์ออมสิน “Banker Of The Year 2021”

“วิทัย” ผอ.แบงก์ออมสินได้รับรางวัลเกียรติยศ “Banker of the year 2021”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศ “นักการธนาคารแห่งปี 2564″ หรือ Banker of the year 2021 ให้กับนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในโอกาสที่ “เครือนิตยสารดอกเบี้ยและหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ” ประกาศยกย่อง นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนที่ 17 ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลว่า เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด

จากบทบาทการเป็นผู้นำการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเข้าไปสู่ภาคเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาการทำธุรกิจและการดำรงชีพจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจากภัยธรรมชาติ

โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือมากกว่า 36 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินช่วยเหลือกว่า 2 แสนล้านบาท และมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือกว่า 11 ล้านราย ด้วยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาความยากจน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ พร้อมผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ CentralwOrld เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

You may also like...