วช. หนุน วว. สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ ด้วยนวัตกรรมเกษตร ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว.

You may also like...