กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือ ซีพีเอฟยกระดับมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่ผลิตสัตว์น้ำสู่ระดับสากล

You may also like...