ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ร่วมพิธียกช่อฟ้า-ทอดผ้าป่า หาทุนสร้างพระวิหารอุโบสถ

You may also like...