วช. ยกย่องนักวิจัยจุฬา จากแนวคิด “Universal Design วิถีชีวิตที่ออกแบบได้” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ปี 65

You may also like...