องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานพัฒนาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

You may also like...