โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่2 พ.ค. 65 #เปิดทำการปกติ ณ วัดสระแก้วศรีสรรเพชญ จ.สุพรรณบุรี

You may also like...