สทน.แจง ไม่เคยรับรองการประหยัดพลังงานของสาย Ensave เพียงตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุให้เท่านั้น

You may also like...