“สาธิต” ชื่นชม สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฐานรากสังคมสุขภาวะ เข้มแข็ง พึ่งตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ

You may also like...