สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี พัฒนา “ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก(AI) ” ใช้เอไอบ่งชี้แหล่งที่มา

You may also like...