“SN Group” เปิดเวทีระดมสมอง ปูทางพัฒนาทรัพยากรน้ำยั่งยืน ดึงเยาวชนแข่ง Board Game Water Journey ปั้นผู้นำทางความคิดอนุรักษ์น้ำ

You may also like...