วช. หนุนนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร สินค้าชุมชนจากเคลอินทรีย์

You may also like...