“รองนายกฯ” ประธานมอบ
“รางวัลอุตสาหกรรมปี2558”

You may also like...