50 ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนหน่วย คะแนนความโปร่งใส อันดับ 1

You may also like...