กรมการศาสนา (ศน.) ลงพื้นที่ภาคเหนือถวายสมณบริขาร แด่พระภิกษุสามเณรได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย-ภัยหนาว

You may also like...