สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธี ลานคนเมือง

You may also like...