7 หน่วยงานรัฐ จับมือขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม “Crops Drought” ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลง

You may also like...