ศน. ร่วมกับจ.อุบลฯจัดบรรพชาสามเณร-บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

You may also like...